Vad betyder FMS?

Fysisk kapacitet

FMS är ett verktyg som syftar till att få eleverna att vilja öka sin fysiska aktivitet och förbättra sin hälsa, livsstil och skolarbete. Med fysiska tester läggs grunden för en samlad livsstilsanalys.

Mental balans

Bra levnadsvanor ger bra mental balans. FMS salutogena arbetssätt och syn på kroppen, livsstilen och skolarbetet som en helhet ger eleven en bra självbild. Med rätt självbild hittar eleven enkelt sina livsstilsmål.

Social kompetens

Goda relationer med kamrater och vuxna i skolan och på fritiden stimuleras genom FMS medvetandegörande samtal. Elevens fulla potential kan nu tas tillvara när den personliga livsstilsplanen tas fram.

FMS-modellen hjälper dig att styra och följa upp skolans hälsofrämjande arbete.

FMS-modellens stadga och struktur hjälper skolan att ta ett helhetsgrepp på alla hälsofrämjande projekt och mäta effekterna av dem.

Effekterna:
  • Motiverade elever med god självbild och bra självförtroende.
  • Stressfri skola utan psykisk ohälsa och prestationsångest.
  • Ökad måluppfyllelse med ökad lust att lära.
  • Hållbar skola och samverkan utan stuprör.
  • Bra arbetssocial miljö och hälsa.

Hjärnan, minnet och koncentrationen

  1. Amygdala - Balanserar vår stress
  2. Hippocampus - Hjälper oss minnas
  3. Frontalloben - Är vårt kunskapscentrum och ger oss förmåga att planera och organisera


Fysisk aktivitet och sund livsstil ökar proteinet BDNF som förbättrar samarbetet mellan amygdala, hippocampus och frontalloben.

FMS har starkt fokus på sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnans utveckling för att eleven ska kunna nyttja sin kapacitet bättre och nå sin fulla potential!

Hur genomför man FMS-modellen?

FMS-modellen tar ett helhetsgrepp på livsstil, hälsa och skolresultat och bidrar till ökad koncentrationsförmåga och minneskapacitet. Även KASAM- och ANDT-frågor hanteras!

Några ord från våra användare

Det var bra att få tänka igenom sitt liv och kul att göra de fysiska testerna - Nelly, Ida och Kajsa på Bäckängsgymnasiet åk 2 i Borås

FMS har gjort att vi får göra bensträckare på alla lektioner för att inte sitta stilla så mycket - Daniel, Connor och Grzegorzel på Bäckängsgymnasiet åk 2 i Borås

Eleverna tycker det är spännande att få en helhetsbild av sitt liv och att det är bra att man utgår från det friska i stället för att få påtalat det som inte funkar - Ragna Stridsberg, idrottslärare Liljaskolan Vännäs

FMS-modellen har varit ovärderlig för mig och hjälpt mig att utveckla verksamheten. Alla på skolan var engagerade. Skolsköterskan fick färre spontanbesök. Vi fick också fler elever och skolan blev mer attraktiv - Lena Skuja, tidigare rektor Svaneskolan Lund

Eleverna uppskattar att man i lugn och ro sitter ner och pratar med dem om deras livsstil - Inger Karlsson, idrottslärare Luspengymnasiet Storuman

Testa FMS-modellen på din skola!

Användarvänlig webbapplikation

För din dator, surfplatta eller telefon

Som IT-stöd erbjuder FMS en unik och stimulerande webbapplikation. Den gör arbetet med FMS-modellen enkelt och roligt när eleven med stöd av idrottslärare och skolsköterska analyserar sina levnadsvanor och tar fram sin personliga livsstilsplan.

Ledningen följer utvecklingen med hjälp av enkla statistikfunktioner. Skolan och eleverna får kvitto direkt på vad som är bra och vad som kan bli ännu bättre. Det går också att jämföra den egna skolan med årskurser och program i hela Sverige.

FMS är anpassat till EU-lagstiftningen för datasäkerhet - General Data Protection Regulation (GDPR).

Läs mer om hur FMS-modellen hjälper elever att må bra och med rätt fokus nå sin fulla potential

Senaste nyheter

Anmäl dig till två spännade FMS-konferenser, den 20 september i Borås och den 8 oktober i Karlstad!

Anmäl dig redan nu, temat är: AVSTRESSA SKOLAN! Friska, sunda och starka elever med mycket fysisk aktivitet och bra levnadsvanor får mer lust att lära och blir väl förberedda för arbetslivet. HUR KLARAR VI DET? Kom och lyssna på hur man gjort på bla Bäckängsgymnasiet  Borås och Lillerudsgymnasiet i Vålberg där man  valt att ge […]

NWT 22 maj: Succé för FMS-metoden vid Lillerudsgymnasiet

Nya alarmerande FMS-resultat om elevernas psykiska ohälsa

FMS elevdatabas med 16 000 elevers livsstilsdata om fysisk aktivitet och andra levnadsvanor på högstadiet och gymnasiet finns nu för första gången tillgänglig för extern analys och forskning. FMS egen analys visar på en skrämmande utveckling under perioden 2010-2018. Några exempel: 50 procent känner sig stressade, mer än tre gånger så många jämfört med 2010. […]

LIVSSTILSPLANER

FMS-modellen är den enda kända metod som resulterar i en personlig livsstilsplan som eleven själv tar ansvar för och följer upp.

Salutogent

Genom ett salutogent arbetssätt bygger skolan vidare på varje elevs friska och starka egenskaper.

KASAM

KASAM (Känsla av sammanhang) gör att skolan blir begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna och de anställda.

Fysiska tester

Eleverna får testa sin styrka, kondition, rörlighet, motorik och hållning av sin fysiska status.

Några ord från Acki Wästlund, grundaren av FMS

Jag tror starkt på fysisk aktivitet som kraft för att må bra i livet. Jag försöker själv leva efter den devisen. När jag arbetade som idrottslärare på en skola med stora utmaningar i Botkyrka och ville få eleverna på högstadiet att förstå detta, fick de mig att skapa FMS-modellen! Den har under 20 år utvecklats i mitt samarbete med många skolors idrottslärare och skolsköterskor.

Idag gör FMS-modellen det möjligt för alla på skolan att arbeta tillsammans med fysisk aktivitet, hälsa och livsstil för att minska stressen och öka elevernas lust att lära. FMS digitala verktyg knyter samman kroppen, livsstilen och skolarbetet till en helhet. Modellen är också unik genom att eleverna får göra enkla fysiska tester.

Jag förstod redan tidigt hur viktigt det var med samverkan för att lyckas. Modellen stimulerar personalen att hjälpa eleverna till ständiga förbättringar när det gäller hälsa, livsstil och skolresultat. En annan hörnsten för mig är det hälsofrämjande och salutogena arbetssätt som jag lärde mig från grunden när jag arbetade tillsammans med medarbetare på Lunds universitet. Jag förstod på djupet värdet av att bygga vidare på varje elevs friska och starka egenskaper. Ett naturligt fokus på hög känsla av sammanhang (KASAM) har dessutom övertygat mig om det då blir lättare för eleverna att klara av livet i skolan.

Vår nyutvecklade webbapplikation för mobil, platta och dator hjälper eleverna i åk 7-9 och på gymnasiet att på ett enkelt sätt göra en livsstilsanalys, sätta upp livsstilsmål och ta fram sin egen personliga livsstilsplan för att nå målen.

FMS gör skillnad både för elever och personal - välkommen till FMS!

Acki Wästlund

Vår vision

FMS vision är att människor oberoende av ålder inser att fysisk aktivitet och god livsstil är grunden för att kunna må och prestera bra, i skolan, på fritiden och på jobbet, och tar ansvar för sin egen utveckling.

Forskning kring FMS-modellen