FMS-modellen – så här fungerar det, i tre faser!

Fas 1: FÖRBEREDA, PLANERA OCH INFORMERA

 • FMS - utbildning och provperiod.
 • Skolan beslutar sig för att införa FMS-modellen.
 • Skolan gör den planering som behövs.
 • Information ges till alla på skolan och till föräldrarna om det kommande arbetet.

Fas 2: FYSISKA TESTER, NULÄGESANALYS, SÄTTA UPP MÅL, GÖRA PLANER OCH FÖLJA UPP

 • Idrottsläraren har nu planerat testlektioner där fysiska tester genomförs.
 • Eleverna noterar sina resultat på papper eller direkt i FMS enkla webbapp.
 • Eleven går igenom en guide med frågor och får ta ställning till om hen är nöjd med den nivå som har angetts eller om målet är att förbättra sin situation.
 • Eleven ringar in de målområden som ska förbättras. Det allra viktigaste målet väljs ut och en livsstilsplan tas fram som visar hur målet ska uppnås.
 • Livsstilsplanen tas fram av eleven med det stöd som behövs.
 • När målet är nått går eleven tillbaka till sina olika förbättringsmål och väljer ett nytt mål och tar fram en ny plan.

Frågor för eleverna att reflektera över och besvara

 • Fysisk kapacitet - Frågor om fysisk träning och stillasittande. Kompletteras med fysiska tester av kondition, styrka, rörlighet och hållning.
 • Välbefinnande - Frågor om hur eleven upplever sin kropp, sin hälsa och sin stress.
 • Droger - Frågor om alkohol, tobak, narkotika och dopning.
 • Mat och energiintag - Frågor om matvanor och energiinnehåll.
 • Livet på fritiden - Frågor om fritidsintressen, vänner och vuxenrelationer.
 • Livet i skolan - Frågor om ambition, måluppfyllelse, trivsel, arbetsro och stimulans.

Under denna fas jobbar eleverna med den innovativa digitala webbappen som stödjer hela FMS-modellen. Stegvis tar man sig från livsstilanalys, livsstilsplan och livsstilsmål.

TRATTEN – EN LOGISK ARBETSMODELL

"Tratten" är en bra modell att beskriva arbetet som elev, idrottslärare, skolsköterska och mentor genomför tillsammans steg för steg. Första steget är en kartläggning av elevens nuvarande situation som man mäter och definierar. Det vi kallar Livsstilsanalys. Sedan sätter eleven upp mål och bestämmer sig för vad som är viktigast att uppnå (Livsstilsmål). Detta leder fram till nästa steg som är att tala om hur målet ska nås (elevens Livsstilsplan). Ett mål i taget för att fokusera. När mål 1 är uppnått går man vidare till mål 2 som pilen i figuren visar.

Fas 3: RESULTATREDOVISNING, STATISTIK OCH UPPFÖLJNING

 • Resultat och statistik redovisas för skolledningen och skolans arbetslag.
 • Varje arbetslag planerar gemensamma åtgärder anpassade till elevernas behov.
 • Goda exempel på lyckosamma bra aktiviteter lyfts fram för att spridas på skolan.

Frågor som besvaras med modellen…

FMS-modellen hjälper elever och anställda att ta ansvar för sin fysiska kapacitet (F), mentala balans (M) och sociala kompetens (S), så att de mår och presterar bra i skolan.

Alla på skolan bidrar härigenom till att utveckla både sig själva och skolan utifrån en helhetssyn på kroppen, livsstilen och skolarbetet.

Med hjälp av FMS-modellen får man svar på följande frågor:

 • Eleven
  Förstår hur fysisk aktivitet och goda levnadsvanor påverkar livsstil, hälsa och skolresultat.
 • Mentorn
  Elevkontakter fördjupas i dialog med eleverna om deras livsstilsplaner.
 • Idrottsläraren
  Läraren i idrott och hälsa får en utvecklad och mer central roll i det hälsofrämjande skolarbetet.
 • Elevhälsan
  Avlastas och får mer tid för sitt förebyggande arbete och blir mer delaktig i skolans lärandeuppdrag.
 • Skolledningen
  Får stadga och struktur i ett hälsoarbete tydligt kopplat till lärande.
 • Övriga
  Blir naturlig del av skolans gemen-samma hälsopedagogiska plattform.

En fortgående process…

Att arbeta med FMS modellen är en fortgående process där nuläget, målen och handlingsplanerna regelbundet ses över och uppdateras. FMS-modellens webapplikation för mobil, läsplatta och dator hjälper eleven att steg för steg analysera sin situation och komma fram till konkreta förbättringar av sin fysiska, mentala och sociala kapacitet. Eleverna tar själva ansvar för genomförandet av sin Livsstilsplan. Idrottslärare, elevhälsa och mentor hjälper dem att följa upp att de är på rätt väg.

FMS-modellen gör skillnad för både elever och personal. Alla på skolan stimuleras att arbeta tillsammans med fysisk aktivitet, hälsa och livsstil för att minska stressen, öka elevernas inlärningsförmåga och förbättra skolresultaten.

Grunden är ett hälsofrämjande och salutogent arbetssätt där utgångspunkten är varje elevs friska och starka egenskaper. FMS-modellen är unik genom att den knyter samman kroppen, livsstilen och skolarbetet till en helhet för eleven. Modellen är också unik genom att eleverna får göra fysiska tester av styrka, kondition, rörlighet och balans.

FMS enkla och användarvänliga webapplikation för mobil, surfplatta och dator hjälper eleverna att analysera sin situation när det gäller livsstil och skolarbete, att sätta upp mål för förbättringar, att ta fram sin egen personliga handlingsplan för att nå dessa mål och att sedan gå från ord till handling. Denna typ av handlingsplaner för såväl elever som anställda är också unikt för FMS-modellen som verktyg för personlig utveckling och verksamhetsutveckling. Eleverna tar själva ansvar för genomförandet. Personalen hjälper dem att följa upp att de är på rätt väg.

Hur kommer vi igång på vår skola?!