FMS Personalprofil

FMS Personalprofil är ett verktyg som gör det möjligt för ledare inom företag och organisationer, privata som offentliga, att ge sin personal den fysiska kapacitet (F), mentala balans (M) och sociala kompetens (S) som är nödvändig för att de ska utvecklas, både individuellt och tillsammans med sina arbetskamrater. Verktyget är unikt genom sitt sätt att knyta samman arbetslivet, livsstilen och kroppen i en treenighet

Utmaningen

Utmaningen för arbetsgivarna är att den allt snabbare utvecklingen av arbetslivet ställer allt högre krav på personalen, både individuellt och i grupp

Den anställde förväntas vara kompetent och företagssam, ta initiativ samt vara kreativ och flexibel. För att lösa sina arbetsuppgifter krävs samarbetsförmåga och att vara beredd att byta arbetsgrupp ofta. För att klara detta behövs en god självbild, stresstålighet och att vara i god fysisk form. Det förutsätter fysisk förmåga, mental balans och social kompetens.
En heltidsanställd tillbringar hälften av sitt vakna liv på arbetet. Många upplever stress, kvinnor mer än män. Kvinnor tar ut nästan dubbelt så många sjukskrivningsdagar som män. Sjukskrivningskostnaden för arbetsgivaren är hög, men lika kostsamt är det arbetsbortfall som blir konsekvensen när arbetstagare är fysiskt närvarande men inte fungerar väl på jobbet.
Alla behöver fysisk aktivitet, sömn och goda matvanor för att vara effektiva på jobbet. Forskningen visar att de som motionerar och ger sig tid för fritidsintressen och rekreation drabbas mindre av folksjukdomar och mår bättre på arbetet. Anställda som trivs och känner sig trygga presterar bättre.

Läs mer

Personalutveckling med hjälp av reflekterande gruppsamtal

FMS Personalprofil ger ledningsgrupper, enheter, avdelningar, staber, projektgrupper eller andra grupper i ett företag eller en organisation möjlighet att utveckla sin personal utifrån en helhetssyn på fysisk kapacitet (F), mental balans (M) och social kompetens (S).

De anställda får under FMS vägledning samtala om och svara på frågor om livsstil, fysisk kraft och arbetssocial trivsel. Det är ingen enkät utan ett reflekterande samtal under ledning av en person från FMS och där var och en samtidigt använder sin egen dator, mobiltelefon eller Ipad när man arbetar sig igenom frågorna med hjälp av FMS interaktiva webapp.

Läs mer

Frågeställningarna i FMS Personalprofil

Tidsåtgången för samtalen är ca 3 timmar per arbetsgrupp och sker i grupper om 8 – 20 personer. Frågorna är uppdelade på sju olika områden som alla påverkar stress, trivsel och effektivitet på arbetsplatsen:

De sju områdena är:

  • Fysisk kapacitet: Fysisk aktivitet, stillasittande, styrka, fettfördelning, rörlighet, kondition
  • Välbefinnande: Hur den enskilde upplever sin kropp
  • ANDT: Alkohol, narkotika, droger, tobak
  • Energiintag: Matvanor och energiinnehåll
  • Fritid: Intressen, vänner, sömn, sociala medier, stress
  • Arbete: mål, arbetssociala frågor, ledning, stress
  • Känsla av sammanhang, KASAM
Läs mer

FMS interaktiva webapp

Under samtalet använder de anställda egna datorer, mobiltelefoner eller Ipads och besvarar de olika frågorna med hjälp av FMS interaktiva webapp

FMS nya interaktiva webbaserade applikation har utvecklats under 2015. Den är enkel att använda och är responsiv för att kunna användas för såväl Iphone, Ipad som dator.

Ledningen erbjuds efter avslutade FMS-samtal och feedback, en möjlighet att abonnera på webappen. Syftet är att göra det möjligt för de anställda att fortsätta arbeta med verktyget på egen hand och för ledningen att följa upp resultaten. Alla som har behörighet att arbeta med FMS webapp erhåller en personlig Användarlicens.

Läs mer

KASAM

KASAM är ett särskilt test som ingår i FMS Personalprofil och som visar den enskilde medarbetarens känsla av sammanhang i livet och stresstålighet

Resultatet i form av ett högt eller lågt KASAM-värde är en tydlig indikator på hur man klarar förändringar och stress samt förmåga att hantera olika situationer i livet och i skolan.

I sin bok Hälsans mysterium sökte personen bakom KASAM, den israeliske professorn i sociologi Dr Aaron Antonowsk svar på mysteriet varför somliga människor klarar svåra påfrestningar som för andra leder till stress och lidande. Han utgår i sina undersökningar från en grupp kvinnor som suttit i koncentrationsläger.

Läs mer

Frivilliga fysiska tester

Fysiska tester är frivilliga och erbjuds de som önskar att få faktiska resultat på sin styrka, rörlighet, kondition och balans utöver frågorna om fysisk kapacitet

Resultatet, en individuell utvecklingsplan

Varje medarbetare erhåller som resultat av samtalen och eventuella fysiska tester, en individuell utvecklingsplan

Var och en erhåller som resultat en individuell utvecklingsplan. Planen består av en livsstilsprofil där ”frisk- och riskfaktorer” redovisas i tydliga diagram. Här får den enskilde kunskap om och inspiration till att genomföra och prioritera förändringar av sin situation både på arbetet och privat. Planen innehåller också ett ”livshjul” som sammanfattar livsstil, levnadsvanor och psykosocial arbetssituation.

Läs mer

Feedback till ledningen

Den enskilde medarbetaren äger själv resultatet av FMS Personalprofil. Ledningen får information om resultatet endast för grupper av medarbetare.

Ledningen får muntlig feedback om resultatet från gruppsamtalen av den person från FMS som genomfört samtalen. För grupper med minst 20 personer presenteras resultatet också i form av tydliga diagram som visar vilka områden ledningen behöver prioritera och satsa på för att för att gruppen ska kunna öka sin prestationsförmåga och effektivitet i en stimulerande och kreativ arbetsmiljö.

Gränsen 20 personer är vald av sekretesskäl för att inte riskera att enskilda personers resultat ska kunna identifieras i materialet. Den anställde ska kunna garanteras anonymitet.

Läs mer

Underlag för systematiskt arbetsmiljöarbete

Den rapport till ledningen som utgör resultatet av FMS Personalprofil uppfyller många av de krav som Arbetsmiljöverket ställer på systematiskt arbetsmiljöarbete.

För ledningen innebär en satsning på FMS Personalprofil att man får fram ett underlag som tillgodoser många av Arbetsmiljöverkets krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Priser

För FMS genomförande av gruppsamtalen samt abonnemanget på FMS webapp erlägges ersättning.

Genomförande av gruppsamtal                       25 000 kr plus omkostnader

Abonnemang på FMS webapp                         10 000 kr per år

Uppföljningssamtal med gruppen                   15 000 kr

Efter det inledande arbetet där FMS Personalprofil genomförs under ledning av FMS kan skolledningen välja att driva arbetet vidare på egen hand. Det sker i så fall med hjälp av egen personal som utbildas av FMS enligt särskild överenskommelse. Det kan vara HR-personal, företagssköterskor, hälsopedagoger eller andra lämpliga personer.

Läs mer