FMS Elevprofil

FMS Elevprofil är ett verktyg som syftar till att få eleverna att vilja ta ansvar för sin egen hälsa, livsstil och skolarbete. FMS Elevprofil genomförs av skolpersonal som utbildas av FMS och ger eleven kunskap om sin fysiska kapacitet (F), mentala balans (M) och sociala förmåga (S) och hur denna kan förbättras. Verktyget är unikt genom att knyter samman kroppen, livsstilen och skolarbetet till en helhet.

 Utmaningen

Situationen i den svenska skolan är allvarlig. Eleverna trivs men…

de har inte den fysiska kapacitet, mentala balans och sociala förmåga som krävs för en positiv livsstil och för att prestera tillräckligt bra i skolan.

Vi ligger enligt PISA på 38:e plats bland 65 undersökta länder när det gäller 15-åriga skolelevers kunskaper inom områdena matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Oron har ökat och arbetsdisciplinen har dessutom försämrats i den och vi ligger nu även inom detta område en bra bit under genomsnittet.

Inte mindre än 25 % av eleverna klarar inte gymnasiet. 5 % av dessa hamnar i utanförskap och förtidspensioneras eller lever på aktivitetsbidrag. Många är överviktiga.

Allt detta innebär att svenska skolelever inte är tillräckligt väl förberedda för att ta nästa steg i levt efter skolan. Det gäller oavsett om de går vidare till annan utbildning eller ut i arbetslivet.

Läs mer

FMS utbildar

FMS Elevprofil genomförs av personer som är anställda i skolan och som utbildas av FMS. FMS utbildar…..

idrottslärare och skolsköterskor för att genomföra elevsamtal och fysiska tester, och mentorer för att stötta eleverna i deras satsning på bättre hälsa, livsstil och skolresultat. Utbildningen för idrottslärare och skolsköterskor tar två och en halv dag och genomförs antingen lokalt eller vid samordnade utbildningar.

Läs mer

Så genomförs elevsamtalet

Elevsamtal genomförs individuellt eller i grupp och ger eleven kunskap om sin fysiska kapacitet, mentala balans och sociala förmåga och hur denna kan förbättras. Lärarna i idrott och hälsa börjar med att genomföra fysiska tester med eleverna. Skolsköterskan…

erbjuder sedan eleverna individuella samtal. Det tar normalt 30-45 minuter. Samtalet genomförs i åk 7 i grundskolan och år 1 i gymnasiet. Under de efterföljande åren övergår många skolor till gruppsamtal under ledning av idrottslärare/skolsköterska. Detta har visat sig bättre eftersom eleverna uppskattar de många diskussioner som då uppstår, både mellan lärare och elever och mellan eleverna.

Tidsåtgången för att genomföra ett gruppsamtal är 2-4 lektionstimmar. För de flesta elever räcker detta som motivationsskapande åtgärd för att förbättra sin livsstil och öka intresset för skolarbetet. Eleven ett bra underlag för att komma fram till vilka förändringar han/hon vill göra för att utveckla sig själv och prestera bättre i skolan.

Läs mer

Frågeställningarna i FMS Elevprofil

Frågorna i FMS Elevprofil är uppdelade på sju olika områden som alla påverkar fysisk kapacitet, livsstil samt trivsel och prestationer i skolan. Dessa sju områden är…

 • Fysisk kapacitet: Fysisk aktivitet, stillasittande, styrka, fettfördelning, rörlighet, kondition
 • Välbefinnande: Hur den enskilde upplever sin kropp och mår rent allmänt och om han/hon ofta har värk i axlar, nacke, rygg, huvud eller mage och känner sig trött
 • ANDT: Alkohol, narkotika, droger, tobak
 • Energiintag:Matvanor och energiinnehåll
 • Fritid: Intressen, vänner, sömn, sociala medier, stress
 • Skolarbetet: Om eleven får stöd och stimulans i skolan, känner sig sedd, är tillräckligt informerad.
 • Känsla av sammanhang, KASAM
 • Läs mer

  FMS interaktiva webapp

  Under samtalet besvarar eleven de olika frågorna med hjälp av FMS nya interaktiva webapp som är…

  enkel att använda och är responsiv för att kunna användas för såväl Iphone, Ipad som dator. Skolan abonnerar på webappen för att göra det möjligt för eleven att fortsätta arbeta med verktyget på egen hand och för att ledningen ska kunna följa upp resultaten med regelbundna mellanrum. Alla som har behörighet att arbeta med FMS webapp erhåller en personlig Användarlicens.

  Läs mer

  KASAM Känsla av sammanhang

  KASAM är ett särskilt test som ingår i FMS Elevprofil och som visar den enskilde elevens känsla av sammanhang i livet där resultatet är en tydlig indikator på…

  hur man klarar förändringar och stress och hur man kan hantera olika situationer i livet och i skolan.

  I sin bok Hälsans mysterium sökte personen bakom KASAM, den israeliske professorn i sociologi Dr Aaron Antonovsky, svar på mysteriet varför vissa människor klarar svåra påfrestningar som för andra leder till stress och lidande. Han utgår i sina undersökningar från en grupp kvinnor som suttit i koncentrationsläger.

  Läs mer

  Fysiska tester ingår!

  I FMS Elevprofil ingår tester av elevernas fysiska kapacitet där…

  elevernas kondition, styrka, rörlighet och balans mäts. Testerna genomförs av normalt idrottslärarna inom ramen för kursen för idrott och hälsa. Eleverna matar in resultaten med hjälp av FMS webapp.

  Läs mer

  Resultatet en individuell utvecklingsplan

  Varje elev erhåller som resultat av samtalen och de fysiska testerna, en individuell utvecklingsplan som…

  innehåller en personlig livsstilsprofil där ”frisk- och riskfaktorer” redovisas i tydliga diagram. Här får eleven kunskap om och inspiration att genomföra och prioritera förändringar av sin situation inom områden och som påverkar livet i skolan och på fritiden. Planen innehåller dessutom ett ”livshjul” som tydligt visar vad som behöver utvecklas för att eleven ska må och fungera bra samt förbättra sina skolresultat.

  Läs mer

  Uppföljning och feedback till ledningen

  Den enskilde eleven äger själv resultatet av FMS Elevprofil. Skolledningen får information om resultatet för hela klasser, arbetslag, årskurser eller skolan som helhet. Det är endast skolsköterskan…

  som har tillgång till resultatet på individnivå. Eleven kan dock medge att mentorer som är utbildade av FMS får använda sig av resultatet för uppföljning och fortsatt dialog med eleven, klassen eller arbetslaget.

  Skolledningen får feedback om klassens profil av skolsköterskan eller läraren i idrott och hälsa. För hela klasser eller arbetslag presenteras resultatet också i form av tydliga diagram som visar vilka områden ledningen behöver prioritera och satsa på för att utveckla verksamheten. Motsvarande redovisningar erhålles för hela årskurser, skolan som helhet eller valda grupper av elever, tex pojkar/flickor.

  Läs mer

  Priser

  För att utbilda sig i verktyget FMS Elevprofil betalar skolan för en sammanhängande utbildning under två dagar 3750 kr per person. Moms tillkommer. En möjlighet att undvika reskostnader och kostnader för övernattning är att….

  FMS genomför utbildningen på plats i grupper om 8. Priset är då 30 000 kr plus omkostnader för utbildningsledaren.

  Priset för en halv utbildningsdag för mentorer: 15000 kr.

  Abonnemangsavgift/avändarlicens för FMS webApp är 30 kr per termin och elev och baseras på statistik från skolverket.

  Läs mer