FMS Personalprofil

FMS Personalprofil är ett verktyg som gör det möjligt för ledare inom skolan att ge sin personal den fysiska kapacitet (F), mentala balans (M) och sociala kompetens (S) som är nödvändig för att de ska utvecklas, både individuellt och tillsammans med sina arbetskamrater. Verktyget är unikt genom sitt sätt att knyta samman arbetslivet, livsstilen och kroppen i en treenighet.

Personalutveckling med hjälp av reflekterande gruppsamtal  

FMS Personalprofil innebär en möjlighet för skolchefer, ledningsgrupper, rektorer och andra skolledare att utveckla sin personal utifrån en helhetssyn på fysisk kapacitet (F), mental balans (M) och social kompetens (S)…

De anställda får under FMS vägledning samtala om och svara på frågor om livsstil, fysisk kraft och arbetssocial trivsel. Det är ingen enkät utan ett reflekterande samtal under ledning av en person från FMS och där var och en samtidigt använder sin egen dator, mobiltelefon eller Ipad när man arbetar sig igenom frågorna med hjälp av FMS interaktiva webapp.

Läs mer

Frågeställningarna i FMS Personalprofil

Tidsåtgången för samtalen är ca 3 timmar per arbetsgrupp och sker i grupper om 8 – 20 personer t ex ett arbetslag. Frågorna är uppdelade på sju olika områden som alla påverkar stress, trivsel och effektivitet på arbetsplatsen.

De sju områdena är:

 1. Fysisk kapacitet: Fysisk aktivitet, stillasittande, styrka, fettfördelning, rörlighet, kondition
 2. Välbefinnande: Hur den enskilde upplever sin kropp
 3. ANDT: Alkohol, narkotika, droger, tobak
 4. Energiintag: Matvanor och energiinnehåll
 5. Fritid: Intressen, vänner, sömn, sociala medier, stress
 6. Arbete: mål, arbetssociala frågor, ledning, stress
 7. Känsla av sammanhang, KASAM
Läs mer

FMS interaktiva webapp

Under samtalet använder de anställda egna datorer, mobiltelefoner eller Ipads och besvarar de olika frågorna med hjälp av FMS interaktiva webapp…

FMS nya interaktiva webbaserade applikation har utvecklats under 2015. Den är enkel att använda och är responsiv för att kunna användas för såväl Iphone, Ipad som dator.

I FMS Personalprofil ingår att skolan abonnerar på FMS webapp för att göra det möjligt för de anställda att fortsätta arbeta med verktyget på egen hand och för att ledningen ska kunna följa upp resultaten med regelbundna mellanrum. Alla som har behörighet att arbeta med FMS webapp erhåller en personlig Användarlicens.

Läs mer

KASAM

KASAM är ett särskilt test som ingår i FMS Personalprofil och som visar den enskilde medarbetarens känsla av sammanhang i livet…

Resultatet i form av ett högt eller lågt KASAM-värde är en tydlig indikator på hur man klarar förändringar och stress samt förmåga att hantera olika situationer i livet och i skolan.

I sin bok Hälsans mysterium sökte personen bakom KASAM, den israeliske professorn i sociologi Dr Aaron Antonowsky svar på mysteriet varför somliga människor klarar svåra påfrestningar som för andra leder till stress och lidande. Han utgår i sina undersökningar från en grupp kvinnor som suttit i koncentrationsläger.

Läs mer

Frivilliga fysiska tester

Fysiska tester är frivilliga och erbjuds de som önskar att få faktiska resultat på sin styrka, rörlighet, kondition och balans utöver frågorna om fysisk kapacitet

Resultatet, en individuell utvecklingsplan

Varje medarbetare erhåller som resultat av samtalen och eventuella fysiska tester, en individuell utvecklingsplan…

Utvecklingsplanen består av en livsstilsprofil där ”frisk- och riskfaktorer” redovisas i tydliga diagram. Här får den enskilde kunskap om och inspiration till att genomföra och prioritera förändringar av sin situation både på arbetet och privat. Planen innehåller också ett ”livshjul” som sammanfattar livsstil, levnadsvanor och psykosocial arbetssituation.

Läs mer

Feedback till ledningen och uppföljning

Den enskilde medarbetaren äger själv resultatet av FMS Personalprofil. Skolledningen får information om resultatet endast för arbetslag, andra grupper av medarbetare eller för all personal på skolan…

För de personalgrupper som genomgått FMS Personalprofil presenteras resultatet för ledningen i form av diagram som tydligt visar vilka områden som behöver prioriteras och satsas på för att öka de anställdas motivation och arbetsglädje samt förbättra den arbetssociala miljön.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Den rapport till ledningen som utgör resultatet av FMS Personalprofil uppfyller de flesta av de krav som Arbetsmiljöverket ställer på systematiskt arbetsmiljöarbete…

För skolledningen innebär en satsning på FMS Personalprofil att ledningen får fram ett underlag som tillgodoser inte mindre än 7 st 13 av Arbetsmiljöverkets krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete och som alltså kan användas vid de för årliga kvalitetsredovisningarna.

Följande punkter ingår ej

5 Olycksfall och tillbud

9 Våld och hot i

10 Första hjälpen och krisstöd i

11 Buller

12 Ventilation och luftkvalitet

13 Lokaler; städning och utrymning

Följande 7 punkter ingår:

 1. Medverkan om att det finns grupper för medverkan på olika nivåer i er organisation som behandlar arbetsmiljöfrågor? Sker genom att alla arbetslag besvarar de arbetstssociala frågorna i FMS webapp
 2. Skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet? Sker i samband med redovisning av resultaten från frågorna
 3. Uppgiftsfördelning arbetsmiljöarb)  sker i samband med redovisningen av resultaten
 4. Undersökningar, riskbedömningar och handlingsplaner som omfattar både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden?
 5. Årlig uppföljning Rutiner ut för att genomföra årliga uppföljningar? Sker genom årliga uppföljningar av de arbetssociala frågorna i FMS
 6. Tillgång till företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp om det behövs som stöd i ert systematiska arbetsmiljöarbete? FMS är annan sakkunnig.
 7. Arbetsbelastning – visar de resurser och rutiner som står till arbetstagarnas förfogande är i balans med deras arbetsåtagande och inte orsakar ohälsosam arbetsbelastning? Svar finns i FMS redovisningar
Läs mer

Priser för genomförande av FMS Personalprofil i skolan

För att genomföra FMS personalprofil betalar skolan för genomförandet av gruppsamtalen och abonnerar på FMS webapp….

Genomförande av gruppsamtal                       25 000 kr plus omkostnader

Abonnemang på FMS webapp                         10 000 kr per år

Uppföljningssamtal med gruppen                   15 000 kr

Efter det inledande arbetet där FMS Personalprofil genomförs under ledning av FMS kan skolledningen välja att driva arbetet vidare på egen hand. Det sker i så fall med hjälp av egen personal som utbildas av FMS enligt särskild överenskommelse. Det kan vara HR-personal, företagssköterskor, hälsopedagoger eller andra lämpliga personer.

Läs mer