FMS-modellen

Detta är FMS

FMS betyder Fysisk, Mental och Social och bygger på WHOs definition av hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och målet att alla människor ska uppnå det. Detta stämmer väl med FMS vision som är att både unga och vuxna tar större eget ansvar för sin fysiska aktivitet , hälsa och livsstil för att kunna må bra  i skolan, på arbetet och i livet.

Det innebär det att FMS vill bidra till att  få unga i skolan och anställda i arbetslivet att öka sin fysiska aktivitet, förbättra sin hälsa och sin livsstil. Bra levnadsvanor ger bra mental balans. FMS salutogena arbetssätt och syn på kroppen, livsstilen och arbetet som en helhet ger den enskilde en bra självbild. Med rätt självbild blir det lättare att nå sina mål i skolan, på arbetet och i livet och att fungera väl i det sociala samspelet med andra människor.

Sammantaget blir det lättare att ta tillvara sin fulla potential med hjälp av den personliga Livsstilsplan som en elev eller anställd tar fram med hjälp av FMS-modellens digitala arbetsverktyg.

 

Detta ger FMS

FMS-modellen är den enda kända metod som resulterar i en personlig livsstilsplan som en elev eller en anställd i  skolan/företaget/organisationen själv tar ansvar för och följer upp för att kunna må bra. Risken för stress och psykisk ohälsa minskar.

FMS-modellen är ett kvalitetsverktyg som gör det möjligt att arbeta metodiskt och att följa upp effekterna av livsstilsplanerna, att de får effekt på fysisk aktivitet, hälsa och livsstil. Det digitala verktyget ger stadga och struktur i arbetet när elev eller anställd med hjälp av FMS-utbildad personal på skolan/arbetsplatsen tar fram sin Livsstilsplan för att bli bättre på fysisk aktivitet, mat, sömn, skärmtid mm.

Genom ett salutogent arbetssätt bygger skolan/arbetsplatsen vidare på varje individs friska och starka egenskaper. Med hjälp av KASAM (Känsla av sammanhang) blir livet i skolan och på arbetet begripligt, hanterbart och meningsfullt.

Eleverna och de anställda får testa sin fysiska status med hjälp av enkla tester av styrka, kondition, rörlighet, motorik och hållning, också detta unikt för FMS-modellen.

Eget ansvar för hälsa, fysisk aktivitet och livsstil gör alla till vinnare. Effekterna blir tydliga:

 • FMS är relationsskapande. Välmående och arbetsglädje ökar.
 • Nyfikenheten och lusten att lära ökar.
 • Gemenskapen ökar och utanförskapet minskar.
 • Kreativitet och effektivitet ökar.
 • Samarbetet över organisatoriska gränser ökar.
 • Stress och psykisk ohälsa förebyggs.
 • Det blir lättare att styra och följa upp verksamheten.

 

Resultat och statistik

FMS-modellens digitala arbetsverktyg hjälper dig att mäta och följa upp effekterna av ert hälsofrämjande arbete.

Att arbeta med FMS är inget projekt. Nej, med FMS blir det hälsofrämjande arbetet en naturlig del av arbetet med att utveckla verksamheten. FMS-modellens stadga och struktur innebär att du får det verktyg som krävs för att kunna bedriva ett effektivt hälsofrämjande arbete i skolan, på ditt företag eller i din organisation.

FMS följer GDPR. Ledningen får löpande statistik på aggregerad nivå som visar hur eleverna och de anställda utvecklas när det gäller fysisk kapacitet, hälsa och levnadsvanor vilket gör det lättare att förebygga stress och psykisk ohälsa. Det innebär att du kan göra jämförelser mellan olika delar av din verksamhet och med ett riksgenomsnitt. Statistiken ger dig därför ett bra underlag för att utjämna kvalitetsskillnader och effektivisera verksamheten.

Statistisk för skola

Statistik för arbetsliv

FMS-modellen hjälper dig att styra och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

FMS-modellens stadga och struktur hjälper dig att ta ett helhetsgrepp på alla hälsofrämjande projekt och mäta effekterna av dem.

 • Motiverade elever och anställda med god självbild och bra självförtroende.
 • Stressfri skola och arbetsplats utan psykisk ohälsa och prestationsångest.
 • Ökad måluppfyllelse.
 • Samverkan utan stuprör.
 • God hälsa och bra arbetssocial miljö.

Hjärnan, minnet och koncentrationen

 1. Amygdala - Balanserar vår stress
 2. Hippocampus - Hjälper oss minnas
 3. Frontalloben - Är vårt kunskapscentrum och ger oss förmåga att planera och organisera


Fysisk aktivitet och sund livsstil ökar proteinet BDNF som förbättrar samarbetet mellan amygdala, hippocampus och frontalloben.

FMS har starkt fokus på sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnans utveckling för att en elev eller anställd ska kunna nyttja sin kapacitet bättre och nå sin fulla potential!

En logisk arbetsprocess steg för steg

“Tratten”  är ett bra sätt att beskriva arbetet som eleven eller en anställd genomför steg för steg tillsammans med FMS-utbildad personal.

Första steget är en kartläggning av nuvarande situation. Där ingår såväl fysiska tester som att svara på ett antal frågor inom olika livsstilsområden. Det kallar vi Livsstilsanalys.

Sedan sätter den enskilde upp mål (Livsstilsmål) genom att bestämma sig för VAD som är viktigast att uppnå inom en viss tid. Ett fåtal mål i taget för att kunna fokusera.

Detta leder fram till själva Livsstilsplanen som talar om HUR målen ska nås.

Därefter genomförande och uppföljning innan det är dags att göra om processen utifrån en ny Livsstilsanalys som förhoppningsvis visar att man åstadkommit de förbättringar man bestämde sig för första gången.

Användarvänlig webbapplikation

För din dator, platta eller mobiltelefon

Som IT-stöd erbjuder FMS en enkel och stimulerande webbapplikation. Den gör arbetet med FMS-modellen enkelt och roligt när eleven eller en anställd med stöd av FMS-utbildad personal på den egna skolan/arbetsplatsen, analyserar sina levnadsvanor, sätter upp några mål och tar fram sin personliga livsstilsplan som gör det möjligt att nå målen..

Ledningen kan följa utvecklingen med hjälp av den överskådliga statistik som löpande kommer fram som ett resultat av FMS-arbetet. Den enskilde ser direkt på vad som fungerar bra i livet och vad som kan bli ännu bättre när det gäller fysisk aktivitet, hälsa och levnadsvanor. Ledningen kan jämföra med utvecklingen i hela Sverige.

Svenska Institutet FMS är personuppgiftsbiträde till det företag eller organisation som använder FMS-modellen och dess digitala arbetsverktyg. Det innebär att FMS hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Samarbete med Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har satt igång forskning för att följa upp de reella effekterna av de Livstilsplaner som tas fram av eleverna på ett antal gymnasieskolor och även högstadieskolor runt om i Sverige. Resultaten kommer löpande att presenteras på hemsidan.

Beställ Ackis debattbok – Avstressa skolan!

Ett förbisett problem i den svenska skolan är den höga stressnivån hos både lärare och elever. Ett annat problem, som också kommit i skymundan av PISA-debatten, är den alltför svaga känslan för sammanhang som gör att många elever känner oro och förvirring.

Att förbättra elevers ork, motivation, välbefinnande och känsla av mening är en förutsättning för att inlärningen ska fungera och de reformer som nu genomförs ska få avsedd effekt.

Den här boken handlar om de “glömda” problemen och hur vi kommer tillrätta med dem genom att lägga mer tonvikt på livsstil, fysisk hälsa och matvanor. Lyckas vi med det, kommer eleverna att prestera bättre och de anställda i skolan att må bättre.

Acki Wästlund har arbetat med utvecklingsfrågor inom skolan sedan slutet på 90-talet. Hon är i grunden beteendevetare och idrottslärare.
Beställ boken på Adlibris
Beställ boken på Bokus

Uppsatser vid olika universitet och högskolor

Några ord från våra användare

Det var bra att få tänka igenom sitt liv och kul att göra de fysiska testerna - Nelly, Ida och Kajsa på Bäckängsgymnasiet åk 2 i Borås

FMS har gjort att vi får göra bensträckare på alla lektioner för att inte sitta stilla så mycket - Daniel, Connor och Grzegorzel på Bäckängsgymnasiet åk 2 i Borås

Eleverna tycker det är spännande att få en helhetsbild av sitt liv och att det är bra att man utgår från det friska i stället för att få påtalat det som inte funkar - Ragna Stridsberg, idrottslärare Liljaskolan Vännäs

FMS-modellen har varit ovärderlig för mig och hjälpt mig att utveckla verksamheten. Alla på skolan var engagerade. Skolsköterskan fick färre spontanbesök. Vi fick också fler elever och skolan blev mer attraktiv - Lena Skuja, tidigare rektor Svaneskolan Lund

Eleverna uppskattar att man i lugn och ro sitter ner och pratar med dem om deras livsstil - Inger Karlsson, idrottslärare Luspengymnasiet Storuman

Personlig Livsstilsplan

FMS-modellen är den enda kända metod som resulterar i en personlig Livsstilsplan, FMS Digital Lifestyle Plan, som en elev i skolan eller en anställd på en arbetsplats själv tar ansvar för och följer upp.

Salutogent arbetssätt

Genom ett salutogent arbetssätt bygger man vidare på varje persons friska och starka egenskaper.

KASAM-test igår

KASAM (Känsla av sammanhang) gör att skolan eller en arbetsplats blir begriplig, hanterbar och meningsfull för en elev och en anställd.

Enkla fysiska tester

Var och en får testa sin styrka, kondition, rörlighet, motorik och hållning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Några ord från Acki Wästlund, grundaren av FMS

Jag tror starkt på fysisk aktivitet som kraft för att må bra i livet. Jag försöker själv leva efter den devisen. När jag arbetade som idrottslärare på en skola med stora utmaningar i Botkyrka och ville få eleverna på högstadiet att förstå detta, fick de mig att skapa FMS-modellen! Den har under 20 år utvecklats i mitt samarbete med många skolors idrottslärare och skolsköterskor.

Idag gör FMS-modellen det möjligt för alla på skolan att arbeta tillsammans med fysisk aktivitet, hälsa och livsstil för att minska stressen och öka elevernas lust att lära. FMS digitala verktyg knyter samman kroppen, livsstilen och skolarbetet till en helhet. Modellen är också unik genom att eleverna får göra enkla fysiska tester.

Jag förstod redan tidigt hur viktigt det var med samverkan för att lyckas. Modellen stimulerar personalen att hjälpa eleverna till ständiga förbättringar när det gäller hälsa, livsstil och skolresultat. En annan hörnsten för mig är det hälsofrämjande och salutogena arbetssätt som jag lärde mig från grunden när jag arbetade tillsammans med medarbetare på Lunds universitet. Jag förstod på djupet värdet av att bygga vidare på varje elevs friska och starka egenskaper. Ett naturligt fokus på hög känsla av sammanhang (KASAM) har dessutom övertygat mig om det då blir lättare för eleverna att klara av livet i skolan.

Vår nyutvecklade webbapplikation för mobil, platta och dator hjälper eleverna i åk 7-9 och på gymnasiet att på ett enkelt sätt göra en livsstilsanalys, sätta upp livsstilsmål och ta fram sin egen personliga livsstilsplan. Nu finns också ett motsvarande digitalt verktyg som gör det möjligt för de anställda i företag och organisationer att göra detsamma för att också de ska kunna bå bra, både i sitt arbete och i livet. Det kan du läsa mer om här på hemsidan.

FMS gör skillnad både för elever och personal - välkommen till FMS!

Acki Wästlund