FMS-modellen

Detta är FMS

FMS-modellen är ett enkelt, effektivt och väl beprövat digitalt hälsoverktyg som förebygger stress och psykisk ohälsa i skola och arbetsliv. Verktyget stimulerar barn, unga och vuxna att ta större ansvar för sin fysiska kapacitet, sin hälsa och sina levnadsvanor och får dem att må bra i skolan, på arbetet och på fritiden.

FMS står för fysisk (F), mental(M) och social(S) och bygger på WHOs definition av hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och målet att alla människor ska uppnå det. FMS-modellen är det enda kända verktyg som tar det hälsofrämjande arbetet så långt som till en personlig Livsstilsplan som gör det möjligt att förbättra fysisk aktivitet, matvanor, stillasittande, relationer och allt annat som är viktigt för att kunna må bra och prestera bra.

FMS digitala verktyg är alltså ingen vanlig app som kan köpas på App Store utan en enkel användarvänlig webbapplikation som används som en integrerad del av det hälsofrämjande arbetet på skolan eller på arbetsplatsen. Genomförandet sker målmedvetet och strukturerat steg för steg där alla resultat matas in i mobilen, plattan eller datorn:

 • Det hela inleds med en Livsstilsanalys av dagsläget genom frivilliga enkla fysiska tester av styrka, rörlighet, balans, motorik, hållning och kondition och frågor om livet idag inom ett antal viktiga områden.
 • Denna Livsstilsanalys är utgångspunkten för att sätta upp realistiska personliga Livsstilsmål på vad som ska uppnås på kortare och längre sikt.
 • För att uppnå dessa krävs konkreta åtgärder i den efterföljande Livsstilsplanen som var och en själv ansvarar för att genomföra och följa upp. Proceduren bör göras om minst en gång per år för anställda och varje termin för elever.
 • Ledningen kan lätt följa upp effekterna på hälsa och välmående genom att de regelbundet får se resultaten tydligt i olika diagram.

FMS-modellen bygger på ett salutogent arbetssätt utgår från och bygger vidare på människans positiva och starka sidor. Detta arbetssätt och synen på kroppen, livsstilen och arbetet som en helhet ger den enskilde en bra självbild. Med rätt självbild blir det lättare att nå sina mål i skolan, på arbetet och i livet och att fungera väl i det sociala samspelet med andra människor.

Frågor och tester är vetenskapligt prövade av Karolinska Institutet, KI.

Coachande samtal är en annan hörnsten i FMS-modellen. Personal på arbetsplatsen som fått särskild utbildning i FMS-verktyget, genomför arbetet som gruppsamtal vilket stimulerar kreativitet och stärker gemenskapen i klassen eller i arbetsgruppen.

I skolan erbjuds FMS-verktyget både till årskurs 7-9 och på gymnasiet, inom kort också för de yngsta skolbarnen i årskurs F-6. När det gäller anställda är verktyget tillgängligt för alla företag och organisationer, offentliga som privata.

Betalmodellen är enkel: Arbetsgivaren, en skola, kommun eller ett företag, betalar för att FMS utbildar de personer som ska genomföra FMS på arbetsplatsen och för arbetsmaterial som får behållas efter utbildningen. Därefter prenumererar arbetsgivaren på det digitala FMS-verktyget utifrån hur många som omfattas av arbetet. Årsavgiften minskar med ökat antal medverkande. Läs mer under Så kommer vi igång på vår skola/arbetsplats.

FMS följer GDPR.

 

 

Detta ger FMS

FMS-modellen bidrar till att barn, unga och vuxna får det lättare att ta tillvara sin fulla potential på ett bättre sätt än tidigare. Det gäller både eleverna i skolan och anställda i såväl offentliga som privata organisationer och företag. Arbetsgivaren får ett verktyg som tar det hälsofrämjande arbetet ett steg till när det gäller  personlig utveckling och samverkan.

För eleverna

Eleverna tycker att FMS-arbetet är både roligt och stimulerande. De uppskattar att de får ta ansvar för sin egen utveckling när det gäller fysisk aktivitet, matvanor och allt annat som är viktigt för dem i livet. Ökad gemenskap och minskat utanförskap blir en effekt av förbättrade relationer. Allt detta gör att de känner sig mindre stressade och får större lust för skolarbetet och lärandet. De känner sig bättre förberedda för högre utbildning och för arbetslivet. De uppskattar det stöd de får när de genomför FMS med hjälp av personalen på skolan som också stimuleras genom att arbeta på nya sätt tillsammans med eleverna.

För de anställda

FMS-verktyget är i hög grad relationsskapande. Effekterna för de anställda kommer till uttryck i form av ökad trivsel, arbetsmotivation och arbetsglädje när de, liksom eleverna, får möjlighet att arbeta med att förbättra sin hälsa, fysiska kapacitet och sin livsstil. De mår helt enkelt bättre av att motionera mer, äta bättre och leva ett mera sunt liv än de kanske levt tidigare. Genom FMS-arbetet får de dessutom möjlighet att föreslå förbättringar av sin egen arbetssociala situation och diskutera detta i arbetsgruppen. Allt detta ökar gemenskapen och minskar utanförskapet på arbetsplatsen.

För nyanlända från andra länder

För nyanlända från andra länder behövs stora insatser som gör det möjligt för dem att finna sig väl tillrätta och må bra i Sverige. Det gäller oavsett ålder. FMS bidrar till att påskynda den utvecklingen genom att erbjuda både unga och vuxna nyanlända att ta fram sin egen Livsstilsplan så att de lättare kan påverka sin situation när det gäller fysisk kapacitet, hälsa och levnadsvanor. Det är ett arbete som i första hand bygger på ett samarbete mellan FMS och kommunerna.

För arbetsgivaren

Att arbeta med FMS är inget projekt. FMS-arbetet blir istället en naturlig och integrerad del av verksamheten. FMS-modellens stadga och struktur innebär att du får det verktyg som krävs för att kunna bedriva ett effektivt hälsofrämjande arbete i din organisation i nära samverkan mellan olika personalkategorier.

Stress och psykisk ohälsa minskar i takt med att människor mår bättre när de stimuleras att ta större ansvar för sin fysiska kapacitet, sin hälsa och sin livsstil, De ekonomiska vinsterna blir påtagliga. Kostnaderna för sjukskrivningar minskar i takt med att de anställda blir mer arbetsmotiverade och trivs bättre på arbetet.  Det leder också till minskade kostnader för att anlita Företagshälsa. För en kommun eller en region innebär det stora besparingar i form av minskade sociala kostnader för olika typer av bidrag mm.

FMS digitala arbetsverktyg hjälper dig att mäta och följa upp effekterna av ert hälsofrämjande arbete. Du i ledningen får löpande statistik på aggregerad nivå som visar hur eleverna och de anställda utvecklas när det gäller fysisk kapacitet, hälsa och levnadsvanor. Det innebär att du kan göra jämförelser mellan olika delar av din verksamhet och med ett riksgenomsnitt. Statistiken ger dig därför ett bra underlag för beslut om att utjämna kvalitetsskillnader och effektivisera verksamheten i stort.

 

Hållbar integration

För nyanlända från andra länder behövs stora insatser som gör det möjligt för dem att finna sig väl tillrätta och må bra i Sverige. Det gäller oavsett ålder. FMS bidrar till att påskynda den utvecklingen genom att erbjuda både unga och vuxna nyanlända att ta fram sin egen Livsstilsplan så att de lättare kan påverka sin situation när det gäller fysisk kapacitet, hälsa och levnadsvanor. Det är ett arbete som i första hand bygger på ett samarbete mellan FMS och kommunerna.

Statistisk för skola

Statistik för arbetsliv

FMS-modellen hjälper dig att styra och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

FMS-modellens stadga och struktur hjälper dig att ta ett helhetsgrepp på alla hälsofrämjande projekt och mäta effekterna av dem.

 • Motiverade elever och anställda med god självbild och bra självförtroende.
 • Stressfri skola och arbetsplats utan psykisk ohälsa och prestationsångest.
 • Ökad måluppfyllelse.
 • Samverkan utan stuprör.
 • God hälsa och bra arbetssocial miljö.

Hjärnan, minnet och koncentrationen

 1. Amygdala - Balanserar vår stress
 2. Hippocampus - Hjälper oss minnas
 3. Frontalloben - Är vårt kunskapscentrum och ger oss förmåga att planera och organisera


Fysisk aktivitet och sund livsstil ökar proteinet BDNF som förbättrar samarbetet mellan amygdala, hippocampus och frontalloben.

FMS har starkt fokus på sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnans utveckling för att en elev eller anställd ska kunna nyttja sin kapacitet bättre och nå sin fulla potential!

En logisk arbetsprocess steg för steg

“Tratten”  är ett bra sätt att beskriva arbetet som eleven eller en anställd genomför steg för steg tillsammans med FMS-utbildad personal.

Första steget är en kartläggning av nuvarande situation. Där ingår såväl fysiska tester som att svara på ett antal frågor inom olika livsstilsområden. Det kallar vi Livsstilsanalys.

Sedan sätter den enskilde upp mål (Livsstilsmål) genom att bestämma sig för VAD som är viktigast att uppnå inom en viss tid. Ett fåtal mål i taget för att kunna fokusera.

Detta leder fram till själva Livsstilsplanen som talar om HUR målen ska nås.

Därefter genomförande och uppföljning innan det är dags att göra om processen utifrån en ny Livsstilsanalys som förhoppningsvis visar att man åstadkommit de förbättringar man bestämde sig för första gången.

Användarvänlig webbapplikation

För din dator, platta eller mobiltelefon

Som IT-stöd erbjuder FMS en enkel och stimulerande webbapplikation. Den gör arbetet med FMS-modellen enkelt och roligt när eleven eller en anställd med stöd av FMS-utbildad personal på den egna skolan/arbetsplatsen, analyserar sina levnadsvanor, sätter upp några mål och tar fram sin personliga livsstilsplan som gör det möjligt att nå målen..

Ledningen kan följa utvecklingen med hjälp av den överskådliga statistik som löpande kommer fram som ett resultat av FMS-arbetet. Den enskilde ser direkt på vad som fungerar bra i livet och vad som kan bli ännu bättre när det gäller fysisk aktivitet, hälsa och levnadsvanor. Ledningen kan jämföra med utvecklingen i hela Sverige.

Svenska Institutet FMS är personuppgiftsbiträde till det företag eller organisation som använder FMS-modellen och dess digitala arbetsverktyg. Det innebär att FMS hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Samarbete med Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har satt igång forskning för att följa upp de reella effekterna av de Livstilsplaner som tas fram av eleverna på ett antal gymnasieskolor och även högstadieskolor runt om i Sverige. Resultaten kommer löpande att presenteras på hemsidan.

Beställ Ackis debattbok – Avstressa skolan!

Ett förbisett problem i den svenska skolan är den höga stressnivån hos både lärare och elever. Ett annat problem, som också kommit i skymundan av PISA-debatten, är den alltför svaga känslan för sammanhang som gör att många elever känner oro och förvirring.

Att förbättra elevers ork, motivation, välbefinnande och känsla av mening är en förutsättning för att inlärningen ska fungera och de reformer som nu genomförs ska få avsedd effekt.

Den här boken handlar om de “glömda” problemen och hur vi kommer tillrätta med dem genom att lägga mer tonvikt på livsstil, fysisk hälsa och matvanor. Lyckas vi med det, kommer eleverna att prestera bättre och de anställda i skolan att må bättre.

Acki Wästlund har arbetat med utvecklingsfrågor inom skolan sedan slutet på 90-talet. Hon är i grunden beteendevetare och idrottslärare.
Beställ boken på Adlibris
Beställ boken på Bokus

Uppsatser vid olika universitet och högskolor

Några ord från våra användare

Det var bra att få tänka igenom sitt liv och kul att göra de fysiska testerna - Nelly, Ida och Kajsa på Bäckängsgymnasiet åk 2 i Borås

FMS har gjort att vi får göra bensträckare på alla lektioner för att inte sitta stilla så mycket - Daniel, Connor och Grzegorzel på Bäckängsgymnasiet åk 2 i Borås

Eleverna tycker det är spännande att få en helhetsbild av sitt liv och att det är bra att man utgår från det friska i stället för att få påtalat det som inte funkar - Ragna Stridsberg, idrottslärare Liljaskolan Vännäs

FMS-modellen har varit ovärderlig för mig och hjälpt mig att utveckla verksamheten. Alla på skolan var engagerade. Skolsköterskan fick färre spontanbesök. Vi fick också fler elever och skolan blev mer attraktiv - Lena Skuja, tidigare rektor Svaneskolan Lund

Eleverna uppskattar att man i lugn och ro sitter ner och pratar med dem om deras livsstil - Inger Karlsson, idrottslärare Luspengymnasiet Storuman

Personlig Livsstilsplan

FMS-modellen är den enda kända metod som resulterar i en personlig Livsstilsplan, FMS Digital Lifestyle Plan, som en elev i skolan eller en anställd på en arbetsplats själv tar ansvar för och följer upp.

Salutogent arbetssätt

Genom ett salutogent arbetssätt bygger man vidare på varje persons friska och starka egenskaper.

KASAM-test igår

KASAM (Känsla av sammanhang) gör att skolan eller en arbetsplats blir begriplig, hanterbar och meningsfull för en elev och en anställd.

Enkla fysiska tester

Var och en får testa sin styrka, kondition, rörlighet, motorik och hållning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Några ord från Acki Wästlund, grundaren av FMS

Jag tror starkt på fysisk aktivitet som kraft för att må bra i livet. Jag försöker själv leva efter den devisen. När jag arbetade som idrottslärare på en skola med stora utmaningar i Botkyrka och ville få eleverna på högstadiet att förstå detta, fick de mig att skapa FMS-modellen! Den har under 20 år utvecklats i mitt samarbete med många skolors idrottslärare och skolsköterskor.

Idag gör FMS-modellen det möjligt för alla på skolan att arbeta tillsammans med fysisk aktivitet, hälsa och livsstil för att minska stressen och öka elevernas lust att lära. FMS digitala verktyg knyter samman kroppen, livsstilen och skolarbetet till en helhet. Modellen är också unik genom att eleverna får göra enkla fysiska tester.

Jag förstod redan tidigt hur viktigt det var med samverkan för att lyckas. Modellen stimulerar personalen att hjälpa eleverna till ständiga förbättringar när det gäller hälsa, livsstil och skolresultat. En annan hörnsten för mig är det hälsofrämjande och salutogena arbetssätt som jag lärde mig från grunden när jag arbetade tillsammans med medarbetare på Lunds universitet. Jag förstod på djupet värdet av att bygga vidare på varje elevs friska och starka egenskaper. Ett naturligt fokus på hög känsla av sammanhang (KASAM) har dessutom övertygat mig om det då blir lättare för eleverna att klara av livet i skolan.

Vår nyutvecklade webbapplikation för mobil, platta och dator hjälper eleverna i åk 7-9 och på gymnasiet att på ett enkelt sätt göra en livsstilsanalys, sätta upp livsstilsmål och ta fram sin egen personliga livsstilsplan. Nu finns också ett motsvarande digitalt verktyg som gör det möjligt för de anställda i företag och organisationer att göra detsamma för att också de ska kunna bå bra, både i sitt arbete och i livet. Det kan du läsa mer om här på hemsidan.

FMS gör skillnad både för elever och personal - välkommen till FMS!

Acki Wästlund